සමාගම් ප්රවෘත්ති

  • TUV Rhine will cooperate with our company

    TUV රයින් අපගේ සමාගම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇත

    එස්එන්ඊසී 15 වන (2021) ජාත්‍යන්තර සූර්‍ය සූර්‍ය බල වෝල්ටීයතා සහ ස්මාර්ට් බලශක්ති (ෂැංහයි) ප්‍රදර්ශනය සහ සංසදය ජුනි 3 සිට 5 දක්වා පැවැත්විණි. පුනර්ජනනීය බලශක්ති වල අනාගත කාර්යභාරය වනුයේ ප්‍රභා වෝල්ටීයතා බල උත්පාදනයයි. ටියුවි රයින් විසින් එස්එන්ඊසී 2021 එළිදැක්වීය. කාබන් ඉලක්ක.රයින් ටීවී ...
    වැඩිදුර කියවන්න